Από τι συνίσταται η τελική βαθμολογία;

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

1.
Σαρώνουμε το Διαδίκτυο για να αναζητήσουμε ιστότοπους που περιέχουν αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, τους αντιστοιχούμε στο συγκεκριμένο κλάδο
=
2.
Μετράμε τον σταθμισμένο μέσο όρο όλων των αξιολογήσεων που βρέθηκαν, και αυτός ο μέσος όρος υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
  • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
  • Xn - Μέση αξιολόγηση στον ιστότοπο "n"
  • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
3.
Για να μετρήσουμε την τελική βαθμολογία, χρησιμοποιούμε τον τύπο:
  • Xk - Τελική βαθμολογία από την κατάταξη
  • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
  • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
  • Kmax - Ποσοστό αξιοπιστίας (1.5)
  • Pk - Ο αριθμός των βαθμολογήσεων που πρέπει να επιτευχθούν, στις οποίες χρησιμοποιούμε το ποσοστό αξιοπιστίας (80)
  • Pm - Ο αριθμός των βαθμολογιών που απαιτούνται για να υπαχθείτε στο πρόγραμμα (5)
4.
Υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας για εταιρείες που έχουν περισσότερες από 80 αξιολογήσεις:
5.
Στην περίπτωση της ίδιας τελικής βαθμολογίας, κερδίζει η εταιρεία με υψηλότερο αριθμό αξιολογήσεων.